Малко преди Коледните и Новогодишните празници влезе в сила Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места. Тази Наредба беше приета от народните избраници с ПМС No 264 от 09. 11. 2010 г. и обнародвана в Държавен Вестник бр. 90 от 16 Ноември 2010г.
Ето и какво гласи част от новоприетата наредба в нейния първи раздел с общи положения:
"Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начинът за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.
Чл. 2. (1) Обособени самостоятелни помещения, в които се допуска по изключение тютюнопушене, могат да се разкриват:
1. в местата за настаняване и средствата за подслон;
2. към залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение - ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове;
3. в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
4. в плавателните съдове;
5. в сградите, в които има помещения с обособени работни места.
(2) В сградите, в които има обособени работни места, тютюнопушене се допуска само в определените от работодателите обособени самостоятелни помещения.
(3) Общата площ, на базата на която се изчислява площта на обособените самостоятелни помещения, включва площта на:
1. помещенията, в които пребивават посетителите на местата за настаняване, средствата за подслон и плавателните съдове, с изключение на площта на коридорите, стълбите, асансьорите, гаражите, общите санитарни и сервизни помещения;
2. залите за консумация в заведенията за хранене и развлечение;
3. залите, до които имат достъп гражданите в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
4. помещенията, в които има обособени работни места.
(4) В случай че лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите по ал. 1, обособят самостоятелни помещения за тютюнопушене, определят със заповед: помещението, правилата за използването му, лицето, което контролира изпълнението на заповедта, и отговорността при неспазване на заповедта.

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ