Превенция и мерки за обезопасяване на горите и земеделските площи от пожари
Със заповед на областния управител на Област Стара Загора инж. Георги Ранов за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора, е определено времето от м.март до м.октомври 2015 г.
При организиране на борбата с горските пожари ежегодно участие вземат Регионалната дирекция и районните служби за Пожарна безопасност и защита на населението, Регионалната дирекция по горите, общините и отчасти собствениците и ползвателите на горски територии и лица, извършващи дейности в тях. Последните трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност, с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии, тъй като те са едни от най – опасните и трудни за овладяване бедствия, които причиняват поражения, както на горите, така и на горската фауна, селскостопанската продукция и чистотата на въздуха. Последиците остават за дълго. Статистиката показва, че основна причина за възникването на пожар е човешката небрежност. В 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 % причина за огнените бедствия е човешка дейност, било то небрежност или умишлени действия.
Забранява се паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по – малко от 100 м от границите на горските територии, което е в нарушение на чл.137, ал.3 от Закона за горите. Санкциите за нарушителите са в размер от 100 до 1000лв. По време на пожароопасния сезон се забранява още изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на определените за целта места.
Абсолютно забранено е "паленето на стърнища", както и паленето на огън на открито във ветровито време. Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, задължително трябва да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. Обърнато е особено внимание на контрола по почистването на тревни горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. Всички регионални дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) продължават изпълнението на годишните си оперативни планове за опазване на горите от пожари и актуализират програмите си за действие при гасене на пожари.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
Изгарянето на растителни или други отпадъци, ОСОБЕНО ПРИ

НАЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР, крие сериозна пожарна опасност и нерядко води до сериозни огнени бедствия. Не рядко пострадали са и самите лица, причинили пожара, поради бързото му неконтролируемо разрастване на големи площи.

НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. Това епредпоставка за пренасяне на запалени частици на големи разстояния и може да доведе до бързо разпространение на пожара.

В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене – съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.

НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ НАКЛАДЕНИЯ ОГЪН БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ!

Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски масиви.

ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА, В ПОЛЕТО ИЛИ В ГОРАТА, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН 112!

В Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014г. се регламентират правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях. В Наредбата изрично се забранява в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици):
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.

ЗА ДА ОПАЗИМ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА СТРАНАТА, СТРИКТНО ТРЯБВА ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ!

Пресцентър ОДМВР – Стара Загора

 

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ