В долината:

Министерството на околната среда и водите със свое решение N 59 от 18.02.2011 г. предостави безвъзмездно за управление и ползване на Община Мъглиж минералните води от находището на с. Ягода. Общината ще стопанисва минералните извори за срок от 25 години. Кметът на община Мъглиж ще управлява предоставената минерална вода от находище "Ягода" в съответствие с изискванията на Закона за водите и Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район.

продължава>

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ