Община Павел баня ще бъде финансово подпомогната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изработване на Общия Устройствен план. 
Общо три общини в област Стара Загора ще бъдат подпомогнати финансово за изработването на проекти за общи устройствени планове през 2015 г., във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г. Това стана ясно след като министърът на регионалното развитие определи поименните списъци на общините, получаващи средства.освен Община Павел баня сред общините, които ще получат помощ са Казанлък и Братя Даскалови.
С прогнозна стойност в размер на 142 650 лева Община Павел баня, попада в поименен списък на общините по т. II от одобрената методика ("Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, за изработване на общи устройствени планове на общини"), които са със сключени споразумения през 2014 г. с Министерство на инвестиционното проектиране, сключени договори за изработване на ОУПО или в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, с потенциал за развитие на туризъм и за равномерно разпределение на средствата по райони за планиране.
От общо 142 650 лева, 99 855 трябва да бъдат отпуснати през 2015 г. Община Павел баня е сред 32-те общини, които са с неизпълнени изцяло финансови ангажименти по сключени през 2014 г. споразумения с Министерството на инвестиционното проектиране и договори за изработване на общи устройствени планове.
Със 7.1 млн. лв. МРРБ ще подпомогне 76 общини за изработване на общи устройствени планове.
5.3 млн. лв. ще получат 44 общини, които са с потенциал за развитие на туризъм и през 2014 г. са сключили споразумения с Министерство на инвестиционното проектиране, имат сключени договори за изработване на общ устройствен план или са в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.
Прогнозните суми за сключване на споразумения са изчислени на база одобрена методика.

ДОЛИНА
- бр. 15, в. "Долина"